Regulamin sklepu

Sklep Internetowy "FSECURE-.AV.pl" prowadzony jest przez firmę Miecz Net. z siedzibą w Czeladzi, ul. Mieczyków 14a, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw pod numerem 8630/2005, NIP: 625-208-94-68, Regon: 240116981.

 

§1 DEFINICJE

Klient, konsument – pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Towarów;
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fsecure-av.pl
Sprzedawca – podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

§2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG

1. Przedmiotem sprzedaży jest znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej Sklepu oprogramowanie komputerowe w formie licencji, których firma Miecz Net jest autoryzowanym sprzedawcą.
2. Oprogramowanie oferowane w Sklepie jest licencjonowane przez jego producentów. Warunki korzystania z oprogramowania określa umowa licencyjna dotycząca danego Produktu.
3. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym fsecure-av.pl są wyrażone w polskich złotych (PLN).
4. Oprogramowanie jest dostarczane w wersji elektronicznej (bez nośnika).
5. Klientowi dostarcza się certyfikat licencyjny, zawierający kody aktywacyjne do programu lub klucz licencyjny z instrukcją oraz link umożliwiający pobranie wersji instalacyjnej oprogramowania komputerowego z Internetu, drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail. Istnieje możliwość otrzymania wydrukowanego certyfikatu, co wiąże się z opłatą spedycyjną.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Złożenie zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu oraz akceptację postanowień Regulaminu przez zaznaczenie pola w formularzu.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

§4 DOSTAWA

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności. Płatność uznaje się za dokonaną w chwili zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego podania przez Klienta danych w formularzu.
2. Certyfikaty licencyjne oraz linki do pobrania Produktu będą wysyłane drogą elektroniczną (e-mail) w terminie do 3 dni roboczych od daty dokonania płatności za zamówienie. Dostawa drogą elektroniczną (e-mail) jest bezpłatna.
3. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 13:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
4. Faktura VAT za zakupioną licencję zostanie dostarczona w formie elektronicznej w postaci pliku PDF zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.). Na życzenie Klienta faktura zostanie dostarczona Pocztą Polską, tradycyjnym listem na adres podany w zamówieniu. Jeżeli adres wysyłkowy jest inny niż dane do wystawienia faktury należy go przesłać na maila sprzedaz@miecznet.pl wraz z numerem zamówienia.

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy, pod warunkiem, iż nie zainstalował treści cyfrowych (licencji, które nie są zapisane na nośniku materialnym) na urządzeniu końcowym – zgodnie z treścią art. 38 pkt 9 i 13 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta.
2. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę: Miecz Net ul. Piłsudskiego 44, 41-200 Sosnowiec, e-mail: sprzedaz@miecznet.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
3. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§6 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje można wnosić na adres e-mail sprzedaz@miecznet.pl . Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma na adres e-mail.
2. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym: nie może zostać zainstalowany, aktywowany, zarejestrowany, przypisany do konta. Wykonanie  tych czynności w dowolnym momencie, skutkuje odrzuceniem reklamacji.
 
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia jest Sprzedawca. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz polityką prywatności publikowaną w serwisach sprzedawcy.
2. Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.
 


POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. MIECZ NET przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających serwisy internetowe w domenach, w szczególności: *.miecznet.pl *.miecznet.com.pl *.miecznet.eu *.eset-av.pl *.kaspersky-av.pl *.symantec-av.pl *.gdata-av.pl *.fsecure-av.pl *.programy-av.pl *.deslock.pl *.safetica.com.pl *.unitrends.pl *.barracuda.pl *.stormshield-polska.pl *.fortinet.eu *.acronis-backup.pl *.proget-mdm.pl oraz osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Administratorem danych osobowych jest Miecz Net z siedzibą w 41-250 Czeladź, ul. Mieczyków 14a, REGON 240116981, NIP 6252089468
3. Inspektor ochrony danych osobowych: MIECZ NET, na podstawie art. 37 RODO* wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wskazując następujące dane kontaktowe:
• Telefon: 32 307 35 45
• E-mail: rodo@miecznet.pl
4. MIECZ NET przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz stosuje niezbędne zabezpieczenia, tak aby spełnić wymogi Rozporządzenia RODO* oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Miecz Net zbiera dane osobowe na potrzeby:
• rejestracji zakupionych rozwiązań i usług,
• świadczenia pomocy technicznej,
• organizacji wydarzeń i szkoleń,
• udostępniania wersji testowych oferowanych rozwiązań,
• wysyłki newsletterów.
5. Dane osobowe są przekazywane podmiotom współpracującym z MIECZ NET (producenci i dostawcy oferowanych rozwiązań) oraz mogą być przekazywane w sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawa.
6. MIECZ NET informuje osoby, których dane dotyczą, o prawie:
• Żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe,
• Usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym”),
• Sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• Ograniczenia przetwarzania,
• Przenoszenia danych,
• Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
• do wglądu do tych danych, w tym: do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia.
7. Udostępnianie danych
Zgromadzone dane będą przetwarzane przez producentów wybranych rozwiązań, znajdujących się w portfolio MIECZ NET, na potrzeby niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6.1 lit b) RODO.
8. Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
9. Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami Miecz Net. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.
10. Na stronach internetowych firmy Miecz Net udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Miecz Net nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.
11. W trakcie realizacji transakcji w sklepie internetowym Miecz Net nie zbiera informacji na temat kont bankowych swoich klientów. Całość procesu dokonywania płatności jest realizowana za pośrednictwem firmy PayU, która obsługuje ten proces przy użyciu bezpiecznej technologii transmisji.
12. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez firmę Miecz Net należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy to szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego może wiązać z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.
13. Serwisy internetowe firmy Miecz Net wykorzystują mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania serwisów niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.
14. Statystyki Google Analytics - Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych: - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.); - Ustawia z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) - Rozporządzenie z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).